Call Us: (862) 205-4127

WOD

16
Nov

November 16, 2018

Bench Press 15 Min to Establish 5RM   12 Min AMRAP 10 Single ARM DB Cluster (50lb/35lb) 10 Toes-to-Bar 50 Double Under
8
Nov

November 9, 2018

30 Min EMOM Min 1: 5 Power Clean + 5 Front Squat (115lb/75lb) Min 2: 20/15 Cal Row Min 3:  Rest *CRX 155lb/105lb